Opis projektu

Tytuł projektu: Nauka-praktyka-awans

realizowany przez Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Termin realizacji projektu: od 01.09.2018 – 31.01.2020


Celem głównym projektu jest:

  • poniesienie jakości kształcenia zawodowego 150 uczniów (133K/17M) dziennych szkół policealnych dla młodzieży Centrum Kształcenia Awans Aldona Miszczyk w Kielcach,
  • współpraca i zwiększanie udziału pracodawców/przedsiębiorców w organizację i realizację kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy,
  • dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia, stanowiące uzupełnienie oferty kształcenia realizowanej w szkole, zwiększą kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
  • doradztwo edukacyjno - zawodowe indywidualne i grupowe kształtujące kompetencje miękkie i postawy przedsiębiorcze,
  • doposażenie placówki w nowoczesne sprzęty i materiały dydaktyczne.

Wartość projektu: 651 387,50 PLN