Projekty

Tytuł projektu: Kursy i staże drogą do Awansu

Projekt zrealizowany

Realizowany przez Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 – 28.02.2021
Wartość projektu: 464 075,00 PLN

Kursy i staże drogą do Awansu

Celem głównym projektu jest:

 • poniesienie jakości kształcenia zawodowego 100 uczniów (88K, 12M) dziennych szkół policealnych dla młodzieży Centrum Kształcenia Awans Aldona Miszczyk w Kielcach,
 • współpraca i zwiększanie udziału pracodawców/przedsiębiorców w organizację i realizację kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy,
 • dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia, stanowiące uzupełnienie oferty kształcenia realizowanej w szkole, zwiększą kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe indywidualne i grupowe kształtujące kompetencje miękkie i postawy przedsiębiorcze,
 • doposażenie placówki w nowoczesne sprzęty i materiały dydaktyczne.

W ramach projektu uczniowie otrzymają dodatkowe bezpłatne kursy i szkolenia:

 • kurs CAD/CAM,
 • kurs taping rehabilitacyjny,
 • szkolenie ochrona radiologiczna pacjenta,
 • szkolenie czynna asysta przy zabiegach implantologicznych,
 • kurs arteterapia,
 • kurs Icon infiltracja płynną żywicą,
 • kurs komputerowego wspomagania pracy aptek,
 • kurs makijaż permanentny ODED
Zadzwoń:
Skip to content